BG     EN

Стефан Янков Петров

Д.Е.С., Диплома № 0277
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Публикуван на 22.04.2019 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 24.04.2018 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година

Публикуван на 24.04.2017 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година

Публикуван на 22.03.2016 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година

Публикуван на 16.03.2015 г.
Стефан Янков Петров
Град:Сливен, 8800
Адрес:ул. Асеновска 32
e-mail:siankov@abv.bg